بازدید نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان از روستای نگینان

عنوان عکس
عنوان عکس عنوان