فرماندار درمیان: بیش از 14 میلیارد تومان به حوزه عمرانی درمیان اختصاص یافته است

عنوان عکس
عنوان عکس عنوان