زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر نهبندان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر نهبندان را لرزاند

عنوان عکس
عنوان عکس عنوان